ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAY BILLY SABBADO» (καλούμενη εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει Νικολάου Πλαστήρα 57, Πυλαία, Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram, όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός με ειδική εφαρμογή, μέσω της οποίας θα γίνει και η κλήρωση του νικητή, ηλεκτρονικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την «03-05-2032» ενώ η προθεσμία για υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό λήγει «12-05-2023» και ώρα 11:59. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την Παρασκευή «12-05-2023» στα σχόλια και με προσωπικό μήνυμα.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ο συμμετέχων δύναται να λάβει επιπλέον συμμετοχές αν ακολουθεί όλα τα βήματα, που αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσίευση του Διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Ο νικητής (1) θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω Instagram.

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.

Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό διεκδικεί τα δώρα θα ορίζονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στη σελίδα του. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο Instagram, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να (α) κάνει «follow» το λογαριασμό billy.sabbado (β) να κάνει like στο post και (γ) να αναφέρει σε σχόλιο μια φίλη που θα ήθελε να κερδίσει το δώρο στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με το Διαγωνισμό. Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει 1 (μία) Δωροκάρτα των 200 ευρώ που μπορεί να εξαργυρώσει ΜΟΝΟ από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) DAY BILLY SABBADO (www.billysabbado.gr).

Μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού, θα πραγματοποιείται κλήρωση. Κάθε συμμετέχων του Διαγωνισμού μπορεί να αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών. Για την απόδοση του δώρου, της οποίας (απόδοσης) οι τρόποι αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή την μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον εκάστοτε Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας την online φόρμα συμμετοχής. O νικητής θα ενημερωθεί αναφορικά με την απόδοση του δώρου τους όπως προαναφέρθηκε με κάθε πρόσφορο τρόπο και το όνομά θα αναρτηθεί στην σελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Ο νικητής του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Κάθε δώρο που δεν αναζητείται από τον τυχερό για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή για οποιονδήποτε λόγο, λήγει και οι νικητές δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των δώρων. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους επιλαχόντες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την αναζήτηση των νικητών θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό τους και την παράδοση των δώρων. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Αν δε βρεθεί κανείς, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου. Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή αυτού, τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η απόδοση των δώρων θα γίνει το αργότερο έως και ένα (1) μήνα μετά την κλήρωση ή την ανάδειξη του νικητή. Μετά την οριζόμενη ημερομηνία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την απόδοση του δώρου.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή και επιλαχόντα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.